681

ਸੋ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ

ਸੋ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ. (Sau din chor da, ikk din saadh da.)