684

ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ

ਨੀਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਚ ਉਹ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ|