686

ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ

ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ. (Jaan na Jaan, main tera mehmaan.)