640

ਇਸ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ

ਇਸ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਮ ‘ਚ ਤਸੱਲੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ| ਉਹ ਪਿਆਰ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ  (Is jeewn ch maa hi sabh kujh hai, uh gam ch tasalli, dukh vich aas ate kamzori de plaan ch taakt hai. Uh pyaar, dheerj t)