803

ਭੂਤ ਜਾਂਦਾ

ਭੂਤ ਜਾਂਦਾ ਭਰਮ ਨੀ ਜਾਂਦਾ. (Bhoot janda, bharm ni janda.)