642

ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ

ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਠੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (Nip the evil in the bud.)