652

ਆਪੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ

ਆਪੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੇ. (Aape gaane wale, aape vjaane wale.)