690

ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ

ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇਕ ਵਾਰ. (Sasta rowe war war, mhinga rowe ik war.)