1072

ਅੱਗ ਜਾਣੇ ਲੁਹਾਰ ਜਾਣੇ

ਅੱਗ ਜਾਣੇ ਲੁਹਾਰ ਜਾਣੇ. (Agg jane luhar jane.)