659

ਬਾਬਾ ਵਲੀ

ਬਾਬਾ ਵਲੀ, ਕੱਜੀ ਭਲੀ. (Baba wali, kajji bhali.)