1331

ਅੱਕ ਬੀਜਣ ਨਾਲ

ਅੱਕ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ (Akk beejan naal, amb nahi milde.)