636

ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ

ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਮਸੀਤੀ ਦੀਵਾ. (Andar hanera te maseeti deeva.)