827

ਬੱਕਰਾ ਬੋਲੇ

ਬੱਕਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿੱਕਰ ਸੁੱਕੇ (Bakkra bole, kikkar sukke.)