736

ਸਿਰ ਪਈ ਮੱਤ ਗਈ

ਸਿਰ ਪਈ ਮੱਤ ਗਈ. (Sir pai matt gayi.)