1183

ਤਕਦੀਰ ਅੱਗੇ

ਤਕਦੀਰ ਅੱਗੇ ਤਦਬੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ. (Takdeer agge, tadbeer nahi chaldi.)