763

ਸੋ ਦਾਰੂ

ਸੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਧ (Sau daaru te ikk paddh.)