693

ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ. (Ajj sacche da sama nahi.)