967

ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ

ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ. (Aklan baajon khoo khali.)