736

ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ

ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ. (Uccha bol na boliye kartaron dariye.)