1623

ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਣਾ

ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ. (Ghar da jogi jogna, bahar da jogi siddh.)