1024

ਕੱਖ ਓਹਲੇ ਲੱਖ

ਕੱਖ ਓਹਲੇ ਲੱਖ. (Kakh ohle lakh.)