793

ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਾਣੀ

ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਾਣੀ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਚੁਪਰਾਣੀ (Gall hoi purani, bukkal maar baithi chupraani.)