799

ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਾਗਾ

ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਾਗਾ. (Sone uppar sohaga.)