653

ਅੱਖ ਨਾ ਪੁੱਛ

ਅੱਖ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਵਹੁਟੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ. (Akh na pucch, vahuti heere wargi.)