659

ਅੱਧੀ ਮੀਆਂ

ਅੱਧੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ. (Adhi mian te adhi saara tabbar.)