781

ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ

ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ. (Budh kamm shudh.)