824

ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਆਪ ਕੀ

ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਆਪ ਕੀ, ਨਾ ਮਾਈ ਕੀ ਨਾ ਬਾਪ ਕੀ. (Karni bharni aap ki, na maaee ki na baap ki.)