ਮਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ

ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ

ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਜੇ

ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ

ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ