ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਮੈਂ ਹਜੂਮ ਹਾਂ

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ