ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਾ ਕੋਇ

ਆਲੋਚਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਲਾ ਸਾੰਭ ਲਓ

ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ

ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ

ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ?