ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ