ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਤੇ ਮੱਗਣ ਲਈ ਵਧੇ ਓਹ ਹੱਥ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ