ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ?

ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ ਏ