ਮਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ

Christian Haugen | Flickr

ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਅਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੁਅਾਕ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਤੁਰਿਅਾ ਆਉਦਾ ਬੋਲਿਅਾ,

ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਅਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਟੀ ਬਣੀ ਅਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਏ ਆਪਾਂ।

ਦੂਜਾ ਡਰੇ ਅਾਖੇ,

ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਅਾਖਦੀ ਅਾ ਬਾਬਾ ਸਰਾਫ਼ ਦੇਉ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਾ ਬਾਬੇ ‘ਚ।

ਇਲਤੀ ਜੁਅਾਕ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ,

ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਈ, ਦੇਖਣੀ ਅਾ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੌਹ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇ ਨਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ।

ਜੁਅਾਕ ਡਰੂ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੌਂਹ ਡਰੋਂ ਮੰਨ ਗਿਅਾ, ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਵੀ ਭਰ ਲਏ ਰੋੜਿਅਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਕੋਲ ਗਏ ਮਟੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਡਲੇ ਸਿੱਟੀ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਥੀਅਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਬੁੜੀਅਾਂ ਕੁੱਟਦੀਅਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ।

ਚਲੋ ਡਲੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਅਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਨਾਂ ਡਰਦਾ ਘਰੇ ਦੱਸੇ, ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ। ਘਰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਬਈ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਾ।ਸਿਅਾਣਾ ਲਿਅਾਦਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੁਅਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਅਾ,

ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।

ਜੁਅਾਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਟੀ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ,

ਬੱਸ ਬੱਸ ਬੱਚਾ ਚੱਕਰ ਏਹੀ ਅਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਰਾਜ ਹੋ ਗਿਅਾ, ਰੋੜਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਜ ਗਿਅਾ ਬਾਬੇ ਦੇ।

ਬਾਬਾ ਡਰਾ ਕੇ ਿਜਅਾਦਾ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਲਿਅਾ,

ਬੱਚਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਮੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਅਾ, ਬੜਾ ਨਰਾਜ ਅਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਪੁੜਪੜੀ ‘ਚ ਮਾਰਿਅਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂ।

ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਅਾ,

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਓਹਨੇ ਮਾਰਿਅਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮਟੀ ‘ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਿਅਾ।

ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੀ ਕਹਿੰਦਾ,

ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਸਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ।

ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਲਿਅਾ,

ਪੁੱਤ ਉਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਅਾ, ਬਾਬਾ ਮਟੀ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਅਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਗਿਅਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ‘ਚ ਵੱਜੀ ਗਏ, ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਈ ਪਿਅਾ ਸਾਰਾ।

ਬਾਬਾ ਮਟੀ ਅਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਉੰਨ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈਅ ਗਿਅਾ।

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus