ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੱਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰਾਇਆ

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ, ਉੱਤਰ ਦੋ ਆਉਣ ਗੇ।

ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੱਡੀ ਦਾ
ਜਿਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰਾਇਆ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਦਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਛੜਿਆਂ ਤਾਈੰ ਮਿਲਾਇਆ

ਵੱਡੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ
ਨਿੱਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ

ਵੱਡੀ ਨੇ ਕੁਤਰਾ ਕੀਤਾ
ਛੋਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਵਾਹ ਨੀ ਛੋਟੀਏ
ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus