ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਪਟਕੋ

ਲਉ ਜੀ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਉੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ|

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਲੱਤਾ ਨਾ ਬਾਹਾਂ
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਪਟਕੋ
ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਹਾਂ

ਗੋਲ ਗਲੋਟਾ ਮਾਰੋ ਸੋਟਾ
ਜਾ ਵੇ ਲੋਟਾ

ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੌਣਾ
ਠਾਂਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ
ਤਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ

ਉੱਤਰ: ਗੇੰਦ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus