ਚੋਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ

ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ. ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ.

ਚੋਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ
ਪੀਵੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੋਲੀ ਪਾਵਾਂ
ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਗਏ
ਬਿੱਲੂ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰਾਂ

ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੋਲੀ ਪਾਵਾਂ
ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੌਂ ਗਿਆ
ਨਿਹੰਗ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰਾਂ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus