ਅੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ

ਇਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ. ਹੇਠ ਪੰਜ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕੇ ਬਾਤਾਂ. ਬੁੱਝ ਦੋ ਫਿਰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ.

ਅੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ
ਪਾਣੀ ਦੋ ਰੰਗਾ

ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੱਟ ਚਟੋਰਾ
ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੋ ਰੰਗਾ

ਚੂਨੇਦਾਰ ਕੋਠੜੀ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ

ਜੇ ਚੱਲਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਤਾਂ ਲਿਆਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ
ਚੁੰਝ ਬਿਨ ਚੰਮ ਬਿਨ
ਨਾ ਜਿਊਂਦਾ ਨਾ ਮੋਇਆ

ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਆਹ ਲੈ ਮੈਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰ
ਵੱਡਿਆ ਮਾਸ ਲਿਆਈਂ ਨਾ
ਟੁੱਕਿਆ ਮਾਸ ਲਿਆਈਂ ਨਾ
ਮੋਇਆ ਮਾਸ ਲਿਆਈਂ ਨਾ
ਮਾਸ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਆਈਂ ਨਾ

ਉੱਤਰ: ਅੰਡਾ

Source: ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ

Preview Image Credit: Flickr | paraflyer

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus