ਮਿਰਗ ਨੈਣੀ

ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਝਾਰਤ. ਹੇਠ ਦੋ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰੋ.

ਘੋੜ ਸੁੰਮੀ ਮਿਰਗ ਨੈਣੀ
ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਣੀ
ਖੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਪੰਜ ਰੁਪਏ
ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣੀ

ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮੱਝ
ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾ
ਮੈਂ ਪਾਈ ਤੂੜੀ
ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਨਾ
ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਖੋਰ
ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਹੋਰ

ਉੱਤਰ: ਗਧੀ

Source: ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus