Sikh Gurus

ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ

English

 1. Guru Nanak Dev Ji
  • Life span: April 15, 1469 – September 22, 1539
  • Life span: Years – 70; Months – 05; Days – 07
  • Guruship span: August 20, 1507 – September 22, 1539
  • Guruship span: Years – 32; Months – 01; Days – 02
 2. Guru Angad Dev Ji
  • Life span: March 31, 1504 – March 29, 1552
  • Life span: Years – 47; Months – 11; Days – 29
  • Guruship span: September 07, 1539 - March 29, 1552
  • Guruship span: Years – 12; Months – 06; Days – 22
 3. Guru Amardas Ji
  • Life span: May 05, 1479 – September 01, 1574
  • Life span: Years – 95; Months – 03; Days – 27
  • Guruship span: March 26, 1552 - September 01, 1574
  • Guruship span: Years – 22; Months – 05; Days – 06
 4. Guru Ram Das Ji
  • Life span: September 24, 1534 – September 01, 1581
  • Life span: Years – 46; Months – 11; Days – 08
  • Guruship span: September 01, 1574 - September 01, 1581
  • Guruship span: Years – 07; Months – 00; Days – 00
 5. Guru Arjan Dev Ji
  • Life span: May 02, 1563 – June 16, 1606
  • Life span: Years – 43; Months – 01; Days – 14
  • Guruship span: September 01, 1581 - May 30, 1606
  • Guruship span: Years – 24; Months – 08; Days – 29
 6. Guru Har Godind Ji
  • Life span: July 05, 1595 – March 19, 1644
  • Life span: Years – 48; Months – 08; Days – 14
  • Guruship span: May 25, 1606 - February 28, 1644
  • Guruship span: Years – 37; Months – 09; Days – 03
 7. Guru Har Rai Ji
  • Life span: January 16, 1630 – October 06, 1661
  • Life span: Years – 31; Months – 08; Days – 20
  • Guruship span: March 03, 1644 - October 06, 1661
  • Guruship span: Years – 17; Months – 07; Days – 03
 8. Guru Har Krishan Ji
  • Life span: July 23, 1656 – March 30, 1664
  • Life span: Years – 07; Months – 08; Days – 07
  • Guruship span: October 06, 1661 - March 30, 1664
  • Guruship span: Years – 02; Months – 05; Days – 24
 9. Guru Tegh Bahadur Ji
  • Life span: April 01, 1621 – November 24, 1675
  • Life span: Years – 54; Months – 07; Days – 23
  • Guruship span: March 20, 1665 - November 11, 1675
  • Guruship span: Years – 10; Months – 07; Days – 22
 10. Guru Gobind Singh Ji
  • Life span: December 22, 1666 – October 07, 1708
  • Life span: Years – 41; Months – 09; Days – 15
  • Guruship span: November 11, 1675 - October 07, 1708
  • Guruship span: Years – 32; Months – 10; Days – 26
 11. Guru Granth Sahib Ji
 12. The Eternal Guru: Guru Granth Sahib Ji

Punjabi

 1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ 15, 1469 – ਸਤੰਬਰ 22, 1539
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 70; ਮਹੀਨੇ – 05; ਦਿਨ – 07
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਅਗਸਤ 20, 1507 – ਸਤੰਬਰ 22, 1539
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 32; ਮਹੀਨੇ – 01; ਦਿਨ – 02
 2. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਮਾਰਚ 31, 1504 – ਮਾਰਚ 29, 1552
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 47; ਮਹੀਨੇ – 11; ਦਿਨ – 29
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਤੰਬਰ 07, 1539 - ਮਾਰਚ 29, 1552
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 12; ਮਹੀਨੇ – 06; ਦਿਨ – 22
 3. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਮਈ 05, 1479 – ਸਤੰਬਰ 01, 1574
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 95; ਮਹੀਨੇ – 03; ਦਿਨ – 27
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਮਾਰਚ 26, 1552 - ਸਤੰਬਰ 01, 1574
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 22; ਮਹੀਨੇ – 05; ਦਿਨ – 06
 4. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਤੰਬਰ 24, 1534 – ਸਤੰਬਰ 01, 1581
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 46; ਮਹੀਨੇ – 11; ਦਿਨ – 08
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਤੰਬਰ 01, 1574 - ਸਤੰਬਰ 01, 1581
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 07; ਮਹੀਨੇ – 00; ਦਿਨ – 00
 5. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਮਈ 02, 1563 – ਜੂਨ 16, 1606
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 43; ਮਹੀਨੇ – 01; ਦਿਨ – 14
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਤੰਬਰ 01, 1581 - ਮਈ 30, 1606
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 24; ਮਹੀਨੇ – 08; ਦਿਨ – 29
 6. ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਜੁਲਾਈ 05, 1595 – ਮਾਰਚ 19, 1644
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 48; ਮਹੀਨੇ – 08; ਦਿਨ – 14
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਮਈ 25, 1606 - ਫਰਵਰੀ 28, 1644
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 37; ਮਹੀਨੇ – 09; ਦਿਨ – 03
 7. ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਜਨਵਰੀ 16, 1630 – ਅਕਤੂਬਰ 06, 1661
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 31; ਮਹੀਨੇ – 08; ਦਿਨ – 20
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਮਾਰਚ 03, 1644 - ਅਕਤੂਬਰ 06, 1661
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 17; ਮਹੀਨੇ – 07; ਦਿਨ – 03
 8. ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਜੁਲਾਈ 23, 1656 – ਮਾਰਚ 30, 1664
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 07; ਮਹੀਨੇ – 08; ਦਿਨ – 07
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਅਕਤੂਬਰ 06, 1661 - ਮਾਰਚ 30, 1664
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 02; ਮਹੀਨੇ – 05; ਦਿਨ – 24
 9. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ 01, 1621 – ਨਵੰਬਰ 24, 1675
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 54; ਮਹੀਨੇ – 07; ਦਿਨ – 23
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਮਾਰਚ 20, 1665 - ਨਵੰਬਰ 11, 1675
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 10; ਮਹੀਨੇ – 07; ਦਿਨ – 22
 10. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਦਸੰਬਰ 22, 1666 – ਅਕਤੂਬਰ 07, 1708
  • ਜੀਵਨ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 41; ਮਹੀਨੇ – 09; ਦਿਨ – 15
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਨਵੰਬਰ 11, 1675 - ਅਕਤੂਬਰ 07, 1708
  • ਗੁਰੁਤਾ ਕਾਲ: ਸਾਲ – 32; ਮਹੀਨੇ – 10; ਦਿਨ – 26
 11. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
 12. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰੂ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
Tagged In
 • Comments
comments powered by Disqus